La vicepresidència

El/la President/a ha de nomenar, d´entre els/les consellers/eres comarcals, un/a vicepresident/a o més, que l´ha de substituir per ordre de nomenament, en cas de vacant, absència o impediment, i als qual pot delegar l´exercici de les seves atribucions.

El Consell Comarcal del Maresme compta en aquest mandat 2019-2023 amb 3 vicepresidències: