Comissió especial de comptes

D´acord amb la normativa recollida al TR-LOCC, i el ROC: La comissió especial de comptes és formada per un representant de cadascun dels grups polítics amb representació en el consell comarcal i adopta les decisions per vot ponderat d’acord amb el nombre de consellers comarcals respectius.

Correspon a la comissió especial de comptes examinar i estudiar els comptes anuals del consell comarcal i emetre’n informe.

Són funcions específiques de la Comissió de comptes l´anàlisi i informació de:

  • Compte General del Pressupost.
  • Compte de Valors Independents i Auxiliars.
  • Comptes generals del Pressupost i del Patrimoni dels Organismes Autònoms i dels
  • Òrgans especials de gestió de serveis.
  • Comptes d´explotació i balanços de les empreses amb participació del Consell Comarcal.