Categoria: Sin categoría

Ordres del Dia – Comissió Permanent del Ple

Ordres del Dia – Comissió Permanent del Ple

17 de desembre de 2019 19 de novembre de 2019 15 d’octubre de 2019 Sessió extraordinària 11 de juny de 2019 21 de maig de 2019 16 d’abril de 2019 19 de març de...

Junta de Portaveus

Junta de Portaveus

La Junta de Portaveus és l´òrgan d´assessorament sobre l´Ordre del Dia del Ple, pot emetre informes, dictàmens i d’altres.Està formada pels portaveus dels grups polítics amb representació al Consell Comarcal i la presideix el...

Composició de la Comissió Permanent del Ple

Composició de la Comissió Permanent del Ple

Damià del Clot Trias – President (ERC) Joaquim Arnó Porras – Vicepresident 1er (JUNTSxCAT) Maite Viñals Clemente – Vicepresidenta 2a (ERC) Laura Martínez Portell – Vicepresidenta 3a i Presidenta de la Comissió Informativa de...

Comissió Permanent del Ple

Comissió Permanent del Ple

Mitjançant acord adoptat pel Ple es podrà instituir la Comissió Permanent del Ple, com a òrgan col·legiat complementari del Consell Comarcal del Maresme, que s´assimilarà, amb les especificitats derivades de la legislació específica i...

Comissions informatives

Comissions informatives

Les comissions informatives són òrgans delegats del Ple per a la informació prèvia i preparació de les matèries que hagin de ser discutides i aprovades pel Ple, i l´emissió dels informes que siguin demanats...

Gerència

Gerència

El/la Gerent és nomenat/da i cessat/da lliurement pel Ple del Consell Comarcal, a proposta del/la President/a. El càrrec de Gerent és incompatible amb la condició de conseller/a comarcal. Se li apliquen les causes d´incompatibilitat...

Membres de la Comissió especial de comptes

Membres de la Comissió especial de comptes

President: Damià del Clot i Trias Vocals Titulars Sra. Laura Ribot i Cuenca (ERC) Sra. Xavier Masgrau González (JXCAT) Sra. Dolors Agüera Martín (PSC) Sra. Cristina Sancho Rodríguez (C’s) Sr. Sebastian Tejada Garcia (ENG)...

Comissió especial de comptes

Comissió especial de comptes

D´acord amb la normativa recollida al TR-LOCC, i el ROC: La comissió especial de comptes és formada per un representant de cadascun dels grups polítics amb representació en el consell comarcal i adopta les...

La vicepresidència

La vicepresidència

El/la President/a ha de nomenar, d´entre els/les consellers/eres comarcals, un/a vicepresident/a o més, que l´ha de substituir per ordre de nomenament, en cas de vacant, absència o impediment, i als qual pot delegar l´exercici...

Grups comarcals

Grups comarcals

El Consell Comarcal del Maresme té aquest mandat 7 grups polítics comarcals. Cadascún d’ells rep una asignació mensual per a despeses realitzades en l’exercici de les seves funcions de 173 euros més 72,50 euros...