Cartera de serveis

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

Servei de recursos i projectes europeus

Observatori de desenvolupament local

Xarxa comarcal de Banda Ampla

PUOSC i serveis territorials

Coordinació pressupostària

PROMOCIÓ ECONÒMICA

Serveis d’ocupació i empresa

Serveis de comerç i atenció al consumidor

Servei d’emprenedoria

Productes de la Terra

Servei comarcal de Joventut

SERVEIS ALS MUNICIPIS I INNOVACIÓ

Assistència tècnica municipal

Servei d’informació als municipis (SIM)

Oficina comarcal de contractació administrativa

Contractació intel·ligent

Innovació púiblica (administració electrònica)

Oficina comarcal d’inspecció de serveis

Oficina comarcal de selecció de personal

Protecció civil

Salut Pública

CAAD. Centre d’atenció als animals domèstics de companyia del Maresme

Cooperació internacional

MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC

Canvi climàtic

Agència comarcal d’energia (ACE)

Servei d’alertes meteorològiques del Maresme (METEOMAR)

Ponència ambiental comarcal

Entorn urbà i medi natural

Abastament d’aigua potable i pous

Recollida de residus urbans, neteja viària i de platges

Sanejament d’aigües residuals

servei de formació, educació i sensibilització ambiental

EQUITAT I ACCIÓ SOCIAL

Suport a l’atenció social primària

Atenció a la infància i l’adolescència en risc (EAIA)

Transport adaptat

Servei d’atenció domiciliària (SAD)

Assistència tècnica d’atenció a la dependència

Servei d’informació i atenció a les dones (SIAD) i igualtat

Participació ciutadana i acomodació de la diversitat

SERVEIS A LES PERSONES

Servei de beques i ajuts de menjador i desplaçament escolar

Servei de menjador escolar

Servei de transport escolar

Servei de monitoratge educatiu

Oficina comarcal d’habitatge

Servei de cultura

Arxiu comarcal del Maresme

SERVEIS GENERALS, ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS

Transperència i bon govern

Recursos humans de la corporació

Règim interior

Pla estratègic del Maresme

Coordinació del Pla d’Actuació Comarcal (PAC)

CONSELLS D’ADMINISTRACIÓ – EMPRESES PÚBLIQUES

SIMMAR, S.L

RESMAR, S.L

SESMAR, S-L